✴ Nejtřpytivější korálkový obchod ✴

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
 
Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím : Contas s.r.o., IČO: 46565361, Karpatská 18, 811 05 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Mestkého soudu Bratislava III, oddíl: sro, vložka číslo: 79839/B (dále jen "prodávající") a kupujícím. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:
Contas s.r.o., IČO: 46565361, Karpatská 18, 811 05 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: sro, vložka číslo: 79839/B
DIČ: 2023460186
IČ DPH: SK 2023460186
Telefon: +421 948 015755
Email: info@istraka.cz
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj 
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava    
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, ve které budou dohodnuté podmínky odlišné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby apod.)
1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, u které kupující nabývá zboží anebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodávané zboží anebo poskytovaná služba prodávajícím anebo třetí stranou na základě jejich dohody.
1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, která je provozována prodávajícím, obsahuje i daň z přidané hodnoty ve stanovené výši podle platného právního předpisu Slovenské republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží anebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud u daného zboží není uvedeno jinak.
1.4. Právem prodávajícího je kdykoliv upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu, v provozu prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
 
2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující předávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, kterému zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").
2.2. Po odeslání objednávky bude zaslaná na e-mailovou adresu automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). V případě potřeby je možné, že na e-mailovou adresu kupujícího mohou být zasílány všechny dodatečné informace ohledně jeho objednávky.
2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, která ale není akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
2.4. Následně bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího informace, která obsahuje oznámení o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen "akceptace objednávky"). Obsahem akceptace objednávky jsou název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/anebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o podmínkách, způsobu, ceně a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení pro kupujícího, dále údaje o prodávajícím jako například obchodní jméno, sídlo, IČO a podobně. Oznámení může obsahovat i jiné potřebné údaje.
2.5. Uzavření kupní smlouvy nastává doručením akceptace objednávky elektronickou anebo písemnou formou.
2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:
a)     o hlavních vlastnostech zboží anebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží anebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
b)    o obchodním jméně a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
c)     o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
d)    o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží anebo služby podat stížnost anebo jiný podnět, informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
e)     o celkové ceně zboží anebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní anebo pokud vzhledem k povaze zboží anebo služby není možné cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jako i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, anebo pokud tyto náklady a poplatky není možné určit předem, o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
f)     o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží anebo poskytnout službu, o informaci, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího, informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
g)    o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
h)    o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
i)      o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude hradit náklady spojené s vrácením zboží předávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri prodeji zboží anebo poskytovaní služieb na základe smlouvy uzavretej na diaľku anebo smlouvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prodávajícího a o zmene a doplnení niekterých zákonov (dále len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
j)      o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách po tom, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
k)    o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
l)      o poučení o zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží anebo služby podle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
m)   o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem anebo prodávajícím podle přísnějších zásad, jak ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, pokud ji výrobce anebo prodávající poskytuje, jako i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží anebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
n)    o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit anebo získat jejich znění, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
o)    o délce trvání smlouvy, pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou anebo pokud se jedná o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovědění smlouvy, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
p)    o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
q)    o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu anebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
r)     o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
s)     o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví anebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
t)      o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
u)    o potřebných úkonech k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
v)    o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, kdy si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
2.7. Pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost podle bodu 2.6. písmena e) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady anebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího
 
3.1. Prodávající je povinen:
a) v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zajistit přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail. Potvrzení je povinen zaslat bezodkladně a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře k odstoupení od kupní smlouvy.
d) nejpozději společně se zbožím odevzdat kupujícímu v elektronické anebo písemné formě všechny potřebné doklady na převzetí a užívání zakoupeného zboží a stejně tak další doklady, které jsou předepsané platnými právními předpisy Slovenské republiky jako například návod ve slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.
3.3. V případě nedostupnosti zboží anebo vyprodání zásob, není prodávající schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodnými a reklamačními podmínkami anebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy anebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícím. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je povinností prodávajícího vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím, nabízené prodávajícím a ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je prodávající povinen vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího
 
4.1. Prodávající seznámil kupujícího s povinností zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.
4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.
4.3. Povinnosti kupujícího:
a) zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů za doručení objednaného zboží,
b) převzít zboží, které bylo objednáno a dodáno
c) v dodacím listu potvrdit převzetí zboží svým podpisem, anebo podpisem jím pověřené osoby.

5. Dodací a platební podmínky
 
5.1. U každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedena obvyklá dostupnost zboží i s termínem jeho expedice.
5.2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodli v kupní smlouvě jinak. Pokud si tuto povinnost prodávající nesplnil, může ho kupující vyzvat, aby dodal věc v jím určené přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud nedojde k dodání věci ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.
5.4. Zobrazení zboží na libovolné internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, není pouze ilustrační. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, jsou udávány výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o +- 1 % z uváděné hodnoty.
5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě podle kupní smlouvy anebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, který je prodávajícím anebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě anebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).
5.6. Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně anebo zajistit převzetí zboží osobou zplnomocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, o doručení a o odevzdání zboží. Povinností třetí osoby zplnomocněné k převzetí zboží je předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Okamžikem doručení zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a odevzdání zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.
5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě a v Časovém rozsahu anebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, bez předcházejícího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.
5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obal zboží a i zboží, ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vytvoření záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto vytvořeným záznamem, doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou anebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího anebo jím určené osoby. Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s vadami, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí prodávající.
5.9. V případě nedodání zboží prodávajícím, je kupující oprávněn ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu anebo její část ve lhůtě 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.
 
6. Kupní cena
 
6.1. Kupní cena za zboží, která byla dohodnuta v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). V případě, že je kupní cena uvedena v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedené v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovné potvrdit e-mailem anebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží anebo dobírkou v místě dodání zboží.
6.3. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, se považuje za den platby okamžik, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
6.4. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
6.5. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.
6.6. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím související nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
6.7. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména: 
a) cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
b) v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, nebo
c) sleva na zboží přesahuje 70 % obvyklé prodejní ceny
V těchto případech si vyhrazujeme právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i poté, pokud jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás budeme neprodleně informovat.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 
7.1. Vlastnického práva ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího anebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v době, když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamační řád (záruka, zodpovědnost za vady, reklamace)
 
8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, včas a řádně, pokud se jedná o vadu zboží, kterou je možné odstranit. Povinností prodávajícího je vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, anebo pokud se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží anebo závažnosti vady.
8.3. Vyměnit vadné zboží za zboží bez vad může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
8.4. Pokud se jedná o vadu zboží, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta samá práva připadají kupujícímu, když se sice jedná o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě anebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
8.5. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.
8.7. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího anebo určené osoby. Prodávající zodpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu anebo na požádání telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.
 
8.8. Na vyřízení reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je v době před odesláním objednávky přečíst.
 
8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační řád.
 
8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které zodpovídá výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, má kupující právo uplatnit u prodávajícího zodpovědnost za vady zboží.
 
8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si svoje právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“), např. ve formě vyplněného formuláře k uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k vykonávání záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listu anebo ho kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.
 
8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
a) doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím, prodávajícímu
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu anebo k tomu určené osobě
c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace
 
8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudováno, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k vyřízení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím anebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudováno, začíná dnem, kdy byla vykonána obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající anebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí vyřízení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.
 
8.14. Prodávající anebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu anebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit reklamované vady zboží a znovu poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 
8.15. Kupující je oprávněn se rozhodnout, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinen informaci o svém rozhodnutí bezodkladně doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je prodávající anebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající anebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace ale nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 
8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce anebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou anebo akreditovanou osobou anebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
 
8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znova; během vykonávání odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.
 
8.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo zodpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 
8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné zboží bez vad se stejnými anebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
 
8.20. Prodávající nezodpovídá za vady zboží:
a)  pokud se jedná o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
b)  pokud kupující neuplatnil své právo, týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
c)  pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
d)  pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
e)  pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním péče o zboží,
f)   pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci anebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
g)  pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
h)  pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i)   pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
j)   pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
 
8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) výměnou zboží,
b) vrácením kupní ceny zboží,
c) odevzdáním opraveného zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 
8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní anebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky anebo e-mailem a zároveň mu bude společně se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu, doručen doklad o vyřízení reklamace.
 
8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky, anebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.
 
8.24. V případě záruční opravy zboží se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat.
 
8.25. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.
 
8.26. V případě odstranitelné vady, bude reklamace vyřízena podle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
a) prodávající vadné zboží vymění anebo
b) prodávající zajistí odstranění vady
 
8.27. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu a kupující neurčí bezodkladně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.
 
8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, anebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, anebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno tak jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
a)  výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů, anebo
b)  v případě, že nemůže prodávající učinit výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
 
8.29. V případě neodstranitelné vady anebo vícekrát opakované odstranitelné vady, anebo pokud se jedná o větší počet různých odstranitelných vad, které zamezují řádnému užívání zboží jako bez vady a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů.
 
8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.
 
8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
 
8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
 
8.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, kdy využil svoje právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumováno a bez ohledu na výsledek reklamace už opětovně není oprávněn pro tu samou jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
 
8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňujíce definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.
 
9. Osobní údaje a jejich ochrana
 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v časti "Účet/Osobní informace".
9.4.  Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajů a o zmene a doplnení niekterých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen „ZnOOÚ“)  prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracovávání osobních údajů kupujícího bude vykonáváno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/anebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílaní informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.
9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.
9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučné za účelem uvedeném v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
9.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ bude získávat osobní údaje za jiným účelem, než je uveden v těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailová adresa, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailová adresa, pokud je kupující právnickou osobou,
e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,
9.11.   Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.
9.12.   Kupující má právo na základě písemné žádosti vyžadovat od prodávajícího
a)  potvrzení, zda jsou anebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b)  účel zpracování osobních údajů,
c)  ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
i)   identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenován,
ii)  identifikační údaje zprostředkovatele; neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
d)  ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracovávání,
e)  ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f)   doplňující informace, které jsou s ohledem ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
i)    poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i dobu platnosti souhlasu, a pokud povinnost kupujícího poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a upozorní ho na následky odmítnutí poskytnout osobní údaje,
ii)  informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
iii)  okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
v)  třetí země, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
g)  opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h)  likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i)   likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.
9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:
a)  zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b)  využívání osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
c)  poskytování osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu.
9.14.  Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracovávání kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má dále právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, kdy to ustanovuje zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
9.16.  Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem, kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, může o tomto podat oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
9.18. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti anebo požadavků.
9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.
9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:
A)      Packeta Slovakia  s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsanou v obchodním rejstříku Městkého soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B
anebo
 
10. Odstoupení od kupní smlouvy
 
10.1. Pokud není možné splnit své povinnosti ze strany prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutý v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo učinil tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy anebo z důvodů vyšší moci anebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, není schopný dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění anebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 
10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku (dále jen „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby anebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku.
 
10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodu, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 
10.4. Začátek plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy je stanoven na den, ve který kupující anebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží anebo pokud
a) dodává zboží sestávající z více dílů anebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu anebo posledního kusu,
b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.
 
 
10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě zboží i před započetím plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.
 
10.6. Při odstoupení od smlouvy je vyžadována písemná forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, anebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bolo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku.
 
10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, zejména číslo účtu a/anebo poštovní adresu kupujícího.
 
10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se ruší od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady anebo jiné platby, které souvisí se zrušením doplňkové smlouvy, vyjma úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
 
10.9. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele anebo ho odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Toto neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 
10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.
 
10.11. Zásilky na dobírku nebudou přebírány prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovném a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží anebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 
10.12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Toto neplatí v případě, že prodávající souhlasil, že tyto náklady bude hradit sám anebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku.
 
10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku.
 
10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb bez toho, aby kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
 
10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno anebo je neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
a)      hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 Občianskeho zákonníka ve skutečné výši
b)      náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží.
Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 
10.16. V souladu s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem jsou:
-      prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
-      prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontováno, složeno anebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů
 
10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.
 
11. Závěrečná ustanovení
 
11.1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, musí mít jakákoliv její změna písemnou formu
 
11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
 
11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchodě a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niekterých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri prodeji na diaľku.
 
11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 
11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodnými a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 
12. Alternativní řešení sporů
 
12.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě že má pocit, že prodávající porušil jeho práva anebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví anebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na započetí alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. Podle §3 zákona 391/2015 Z.z. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žádost může podat též online prostřednictvím platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
 
Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat, je 5 EUR od kupujícího na úhradu nákladů. 
 
UPOZORNĚNÍ:
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány pro společnost Contas s.r.o., IČO: 46565361, Karpatská 18, 811 05 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: sro, vložka číslo: 79839/B, společností Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, která si vyhrazuje k tomuto dílu svá autorská práva. Jakékoliv použití tohoto díla anebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování anebo jiné šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým anebo elektronických způsobem bez předcházejícího písemného povolení společnosti Krši s.r.o. k takovému použití je přísně zakázané.

 • Telefonické
  poradenství

  +420 255 708 996
 • Doprava zdarma
  pro objednávky nad 1400 Kč
 • Zboží skladem
  expedujeme každý pracovní den.
 • Objednávky
  uzavíráme

  každý prac. den o 8:00

Nejdůležitější novinky přímo na tvůj email

Ziskej zajímavé informace vždy mezi prvními