✴ Nejtřpytivější korálkový obchod ✴

Ochrana osobních údajů

9. Osobní údaje a jejich ochrana
 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v časti "Účet/Osobní informace".
9.4.  Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajů a o zmene a doplnení niekterých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen „ZnOOÚ“)  prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracovávání osobních údajů kupujícího bude vykonáváno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/anebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílaní informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.
9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.
9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučné za účelem uvedeném v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
9.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ bude získávat osobní údaje za jiným účelem, než je uveden v těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailová adresa, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailová adresa, pokud je kupující právnickou osobou,
e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,
9.11.   Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.
9.12.   Kupující má právo na základě písemné žádosti vyžadovat od prodávajícího
a)  potvrzení, zda jsou anebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b)  účel zpracování osobních údajů,
c)  ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
i)   identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenován,
ii)  identifikační údaje zprostředkovatele; neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
d)  ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracovávání,
e)  ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f)   doplňující informace, které jsou s ohledem ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
i)    poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i dobu platnosti souhlasu, a pokud povinnost kupujícího poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a upozorní ho na následky odmítnutí poskytnout osobní údaje,
ii)  informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
iii)  okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
v)  třetí země, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
g)  opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h)  likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i)   likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.
9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:
a)  zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b)  využívání osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
c)  poskytování osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu.
9.14.  Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracovávání kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má dále právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, kdy to ustanovuje zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
9.16.  Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem, kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, může o tomto podat oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
9.18. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti anebo požadavků.
9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.
9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:
A)      Packeta s. r. o., se sídlem Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B
anebo

 • Telefonické
  poradenství

  +420 255 708 996
 • Doprava zdarma
  pro objednávky nad 1400 Kč
 • Zboží skladem
  expedujeme každý pracovní den.
 • Objednávky
  uzavíráme

  každý prac. den o 8:00

Nejdůležitější novinky přímo na tvůj email

Ziskej zajímavé informace vždy mezi prvními